Samenvatting ledenvergadering

Op vrijdag 17 mei heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden in “de Schakel” te Nijkerk.
Het bestuur is wederom voltallig met de benoeming van Leon Roos als nieuw bestuurslid en de herverkiezing van Johan Dossche.

Nadat de nieuwe leden en begunstigers zich hadden voorgesteld zijn enkele mededelingen verricht vanuit het Platform KSG, jaarlijkse rapportage stamboekerkenning, 10 jarig bestaan en de website.
Het financieel verslag en de begroting zijn goedgekeurd. Waarbij op te merken valt dat 2012 een financieel goed jaar was, waardoor de tarieven wederom laag blijven en er geen prijsverhoging wordt doorgevoerd.
Tijdens het agendapunt foktechnische zaken was er voldoende ruimte voor discussie omtrent de resultaten van de afgelopen najaarsinspecties. De voorgestelde verbeterpunten worden meegenomen in de volgende bestuursvergaderingen en de inspectiedag.
In het fokreglement en huishoudelijk reglement zijn enkele tekstuele aanpassingen voorgedragen en goedgekeurd door de leden. De aangepaste stukken staan op de website.

De formele gang van zaken werd geregeld opgevrolijkt door enkele vrolijke noten vanuit de zaal. Graag zien we TES dan ook in goede harmonie verder groeien de komende jaren.
Dit kan alleen gerealiseerd worden door de tomeloze inzet van alle leden, maar er zijn altijd enkele uitzonderingen. Hierdoor is Freek Heuvelman benoemd tot Erelid van TES gezien zijn verdiensten als bestuurslid en redacteur van het blad “de TESselaar” de afgelopen 10 jaar.

Aan het eind werd iedereen nogmaals geattendeerd op de feestelijkheden rondom het 10 jarig bestaan en kon men aan de bar nog even met elkaar bijpraten over de afgelopen lammerperiode en etc.